biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020,

TYTUŁ: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II

 

Wartość szacunkowa projektu ponad 13,5 miliona ( 13 590 429,15 zł) , w tym wysokość przyznanego dofinansowania: 6 milionów złotych.

Projekt obejmuje II etap budowy nowego obiektu budynku użyteczności publicznej – wielofunkcyjnego budynku z salą i zapleczem scenicznym na potrzeby teatru lalek „Rabcio” w Rabce Zdroju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączami gazu, elektrycznym, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stacją transformatorową, instalacją oświetlenia zewnętrznego, miejscem czasowego gromadzenia odpadów stałych, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi oraz instalacjami wewnętrznymi: grzewczą, wodno-kanalizacyjną, wentylacji, elektryczną i teletechniczną oraz gazową. Wykonane zostaną instalacje, roboty wykończeniowe, zamontowane zostanie wyposażenie oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa estetyki obszaru zdegradowanego i stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu infrastruktury kultury.

Długofalowe oddziaływanie projektu ma na celu powstrzymanie zjawiska depopulacji obszaru zdegradowanego poprzez wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców i rozwój gospodarki w oparciu o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Dzięki budowie nowej siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w zaniedbanym obszarze niezabudowanym-
w ścisłym centrum Rabki- Zdroju nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, a także ulegnie poprawie zagospodarowanie przestrzenne miasta (wypełnienie "luk" w strukturze centrum zamiast rozszerzania zabudowy na nowe obszary peryferyjne).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

 1. Społeczność lokalna, w tym głównie: dzieci i młodzież poprzez rozszerzenie możliwości działania placówki stanowiącej ofertę kulturalną i miejsce spotkań dla mieszkańców Rabki-Zdroju oraz osoby dorosłe, do których również zostanie skierowany pakiet działań kulturalnych;

 2. Osoby starsze i niepełnosprawne, które uzyskają miejsce dla realizacji swoich ambicji artystycznych i kulturalnych również w systemie integracyjnym;

 3. Organ prowadzący- Powiat Nowotarski poprzez utrzymanie i stworzenie możliwości rozwoju niezwykle zasłużonej dla polskiego teatru sceny;

 4. Pracownicy Teatru Lalek poprzez poprawę warunków pracy i stworzenie możliwości rozwoju zawodowego.

Planowane efekty realizacji projektu to:

- Powstanie obiektu użyteczności publicznej dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- Objęcie rewitalizacją obszaru 0,573 ha i powstanie na tym terenie nowoczesnego obiektu infrastruktury
   kultury,

- Umożliwienie 31 tys. osób korzystanie z powstałego obiektu w perspektywie roku 2020,

- Ulokowanie 1 przedsiębiorstwa na zrewitalizowanym obszarze ,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach o 2 osoby.


Postępowanie pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 
Treść ogłoszenia przekazana do publikacji w dniu 23 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod nr 2019/S 018-037735 w dniu 25 stycznia 2019 r.
Termin składania ofert: 
do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 11:00 nieaktualne aktualne poniżej w 3.2 


2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. znak TL.21.1.2019.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres:
ePUAP: /Rabcio_StarostwoNT/SkrytkaESP
e-mail: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

 

Zamawiający korzysta z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i udostępnia;

 1. identyfikator postępowania: Identyfikator postępowania: 971ca645-9aa5-4d55-ad6f-204a6967033c
 2. klucz publiczny dla postępowania.

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia przekazana do publikacji w dniu 23 stycznia 2019 r.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
  pod nr 2019/S 018-037735 w dniu 25 stycznia 2019 r.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia  23 stycznia 2019 r. znak TL.21.1.2019
 4. Załącznik nr 1  (zip)– Dokumentacja techniczna
 5. Załącznik nr 2 (zip) – Przedmiary - nieaktualne  - aktualne poniżej w 3.1 Zmiana nr 1 treści Specyfikacji
 6. Załącznik nr 3 (pdf)– Wzór umowy
 7. Załącznik nr 4 (zip)– Formularz ofertowy - nieaktualne   - aktualne poniżej w 3.1 Zmiana nr 1 treści Specyfikacji
 8. Załącznik nr 5 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ)
 9. Załącznik nr 6 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
 10. Załącznik nr 7 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
 11. Załącznik nr 8 (doc)– Wykaz wykonanych dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 12. Załącznik nr 9 (doc)– Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 13. Załącznik nr 10 (doc)– Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 14. Załącznik nr 11 (doc)– Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 15. Załącznik nr 12 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 16. Załącznik 13 - Dokumentacja projektowa budowy II etapu objętego zamówieniem publicznym pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II”. 

Opublikowano w dniu 25 stycznia 2019 r. 


3. ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
    ORAZ NR 1 TREŚCI ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia:
  Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zip) pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju z dnia 5 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019;
 2. Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zamieszcza 
  informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu:
  treść ogłoszenia przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 marca 2019 r.
  Nowy termin składania ofert:   do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 10:00

Dodano 5 marca 2019 r.

Ogłoszenie zmian o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 047-107638.

Dodano 7 marca 2019 r.


4.WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz (pdf)- pismo z dnia 5 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 5 marca 2019 r.


5.WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz (pdf) - pismo z dnia 8 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 8 marca 2019 r.


6. WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 3 treści siwz - pismo z dnia 14 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 14 marca 2019 r.


7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Treść Informacji z otwarcia ofert pismo z dnia 22 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano w dniu 22 marca 2019 r.


8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 

Ogłoszenie o wyborze

Dodano w dniu 9 maja 2019 r.


9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udzielił zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod nr 2019/S 099-239383 w dniu 23 maja 2019 r.

Dodano w dniu 23 maja 2019 r.


:::ARCHIWUM przetargów